Nikon D70 is coming, no joke.

Started Nov 10, 2003 | Discussions thread
iamjwk New Member • Posts: 9
Translation of additional D70 text from Dutch website

I am Dutch and have translated the Dutch text on the homepage of http://www.koopdigitaal.nl . I currently do not own a digital SLR, but will buy one within 1-3 months. this supplier is a bigger one in the Netherlands and does have good reviews (although the prices are somewhat high).
----------------------------------
10-11-2003 14:54 uur
Nikon komt met nieuwe digital SLR

Nikon zal begin volgend jaar de markt betreden met een nieuwe digitale spiegelreflex camera, deze zal uitgerust worden met een 6.3 megapixel CCD. De Nikon D70 zal de directe concurrentie aangaan met de Canon EOS 300D. De chip zal naar alle verwachting vrijwel identiek zijn als de Nikon D100. De gevoeligheden zijn instelbaar van 200 tot 1600 ISO en met een sluitertijd vanaf 1/2000 – 30 sec.

Kortom met deze nieuwe digitale spiegelreflex biedt Nikon de liefhebbers een kwalitatief en betaalbare overstap naar digitaal.

De Nikon D70 zal in veel opzichten gaan lijken op de analoge F-75. Meer informatie vindt u onder het kopje Nikon/ D70.

De camera wordt verwacht begin 2004. Schrijf u nu geheel vrijblijvend in voor de Nikon D70 om zodoende in een vroeg stadium te kunnen beschikken over deze camera.
---------------------------------
ENGLISH TRANSLATION
11 November 2003 14:54
Nikon comes with a new SLR!!!

At the beginning of next year Nikon will enter the market with a new digital SLR, which will be equiped with a 6.3 megapixel CCD. The Nikon D70 will directly compete with the Canon EOS 300D. It is suspected that the chip will be identical to the Nokon D100. ISO can be set from 200 to 1600 ISO and will have a shutter time from 1/2000 – 30 sec.

So this new digital SLR will offer Nikon lovers a qualitative step into digital.

The Nikon will look like the analog F-75. More information can be found under the header Nikon/ D70 ( note: the specs as listed earlier ).

The camera is expected at beginning of 2004. Apply for the Nikon D70 freely, so you can have this camera as early as possible.
---------------------------

Jan-Willem

Post (hide subjects) Posted by
exe
(unknown member)
(unknown member)
exe
DoF
FKS
Keyboard shortcuts:
FForum PPrevious NNext WNext unread UUpvote SSubscribe RReply QQuote BBookmark MMy threads
Color scheme? Blue / Yellow