Unofficial Train, Plane and Tram thread #13

Started Jul 2, 2021 | Discussions thread
bietduoc New Member • Posts: 2
Re: Unofficial Train, Plane and Tram thread #13
1

Lan viết:

Tiếp theo từ # 12, đây là phần mới nhất (# 13) của chủ đề Tàu không chính thức, Máy bay và Xe điện. Cảm ơn bạn vì tất cả những đóng góp của bạn cho đến nay, hãy tiếp tục cập nhật chúng - mọi đóng góp đều được hoan nghênh!

Đây là một vài trong số các mục yêu thích của tôi từ Mùa xuân ở Hà Lan được chụp lại vào năm 2017, tất cả đều được chụp ở đâu đó giữa Haarlem và Leiden, tôi nghĩ.

Đây là một NS Sprinter (Nederlandse Spoorwegen Stadsgewestelijk Materieel) 2963 đi ngang qua cánh đồng hoa tulip đỏ rực rỡ:

NS Sprinter SGMm 2963 đi qua các cánh đồng bóng đèn của Hà Lan

Lần này, một NS VIRM (Verlengd InterRegio Materiee) đi qua một cánh đồng hỗn hợp Hoa lục bình, Hoa thủy tiên vàng và Hoa tulip:

Một NS VIRM không xác định đi qua một cánh đồng hỗn hợp gồm Hoa lục bình, Hoa thủy tiên vàng và Hoa tulip. Hơi nóng đã che khuất những con số ...

Một NS VIRM không xác định khác đi qua những bông hoa tulip:

Một NS VIRM không xác định khác lướt qua cánh đồng hoa Tulip đỏ rực rỡ. Thật không may, tấm biển đã che khuất con số trên tấm biển này ...

NS VIRM (với NL NS 94 84 4901031-3 dẫn đầu) lướt qua đầy màu sắc qua hoa tulip:

NS VIRM (với NL NS 94 84 4901031-3 dẫn đầu) lướt qua hoa tulip

Bạn có thể tìm thêm thông tin về các gói này của NS EMU tại đây NS SGMm và tại đây NS VIRM nếu bạn quan tâm. Đối với tôi, VIRM là không bình thường vì chúng tôi đã không có bất kỳ chuyến tàu chở khách hai tầng nào ở Vương quốc Anh trong nhiều năm.

Tôi mong muốn được thấy những đóng góp của bạn cho chủ đề này!

I always hope to visit the beautiful Netherlands once

-
Myblog: https://t.me/s/bietduoc

Post (hide subjects) Posted by
Lan
Lan
Lan
Lan
Lan
Lan
Lan
Lan
Lan
Lan
Lan
Lan
Lan
Lan
Lan
Lan
Lan
Lan
Lan
Lan
Lan
Lan
Lan
Lan
Lan
Lan
(unknown member)
(unknown member)
Lan
Lan
Keyboard shortcuts:
FForum PPrevious NNext WNext unread UUpvote SSubscribe RReply QQuote BBookmark MMy threads
Color scheme? Blue / Yellow