FUJI XT20 MET CANON FD LENZEN Locked

Started 4 months ago | Questions thread
This thread is locked.
David Lal Forum Pro • Posts: 12,401
Bestimmt!

Bielefeld06 wrote:

Sjak wrote:

GILBEREKE wrote:

Hallo mij even voorstellen ben een vlaming van 70 jaar en nieuw op jullie forum mijn naam is Gilbert.

Heb een vraagje ,ben nog in bezit van Canon FD lenzen weet iemand of die te gebruiken zijn op Fuji XT20 Een met welke koppeling?

Dag Gilbert, ik heb nog wel een adapter liggen om Canon FD lenzen op een Fuji-camera te monteren. Deze gebruik ik niet meer, en kan ik zonder kosten naar u opsturen.

Stuur mij gerust een prive-berichtje zodat we dit verder afhandelen.

Na, das ist doch mal ein konstruktiver Vorschlag!

[Absolutely!, Zeker!, Certainement!]

Das habe ich auch gedacht. Was für ein freundlicher Mann ist Sjak um diesen Adapter anzubieten, ohne Geld zu bitten.

[That's what I thought too. What a kind person Sjak is to offer this adaptor without asking for any money.]

Now this is slowly becoming a proper international forum!

[Jetzt wird dies langsam zu einem richtigen internationalen Forum!]

Keyboard shortcuts:
FForum PPrevious NNext WNext unread UUpvote SSubscribe RReply QQuote BBookmark MMy threads
Color scheme? Blue / Yellow