FUJI XT20 MET CANON FD LENZEN Locked

Started 4 months ago | Questions thread
This thread is locked.
Bielefeld06
Bielefeld06 Junior Member • Posts: 34
Re: FUJI XT20 MET CANON FD LENZEN

Sjak wrote:

GILBEREKE wrote:

Hallo mij even voorstellen ben een vlaming van 70 jaar en nieuw op jullie forum mijn naam is Gilbert.

Heb een vraagje ,ben nog in bezit van Canon FD lenzen weet iemand of die te gebruiken zijn op Fuji XT20 Een met welke koppeling?

Dag Gilbert, ik heb nog wel een adapter liggen om Canon FD lenzen op een Fuji-camera te monteren. Deze gebruik ik niet meer, en kan ik zonder kosten naar u opsturen.

Stuur mij gerust een prive-berichtje zodat we dit verder afhandelen.

Na, das ist doch mal ein konstruktiver Vorschlag!

Keyboard shortcuts:
FForum PPrevious NNext WNext unread UUpvote SSubscribe RReply QQuote BBookmark MMy threads
Color scheme? Blue / Yellow