FUJI XT20 MET CANON FD LENZEN Locked

Started 4 months ago | Questions thread
This thread is locked.
RuudJB Junior Member • Posts: 25
Re: FUJI XT20 MET CANON FD LENZEN

GILBEREKE wrote:

Hallo mij even voorstellen ben een vlaming van 70 jaar en nieuw op jullie forum mijn naam is Gilbert.

Heb een vraagje ,ben nog in bezit van Canon FD lenzen weet iemand of die te gebruiken zijn op Fuji XT20 Een met welke koppeling?

Beste Gilbereke,

U kan uw FD lenzen op de X-T20 gebruiken door middel van een FD naar FX adapter, zoals deze: https://www.bol.com/nl/p/adapter-fd-fuji-fx-canon-fd-lens-fujifilm-x-camera/9200000063527624/

Keyboard shortcuts:
FForum PPrevious NNext WNext unread UUpvote SSubscribe RReply QQuote BBookmark MMy threads
Color scheme? Blue / Yellow