FUJI XT20 MET CANON FD LENZEN Locked

Started 4 months ago | Questions thread
This thread is locked.
David Lal Forum Pro • Posts: 12,405
Nee hoor ...

Jerry-astro wrote:

GILBEREKE wrote:

Hallo mij even voorstellen ben een vlaming van 70 jaar en nieuw op jullie forum mijn naam is Gilbert.

Heb een vraagje ,ben nog in bezit van Canon FD lenzen weet iemand of die te gebruiken zijn op Fuji XT20 Een met welke koppeling?

Per my PM to you, please use a translation utility before posting here since English is the standard language used to communicate in this forum.

Thank you in advance.

[Oh no!]

Jerry, waar staat dat in de forum regels geschreven? Je hebt recentelijk gezegd dat dit een internationaal forum is.

Ik begrijp Gilbert heel goed.

[Jerry, where is that written in the forum rules? You have yourself recently stated that this is an international forum.

I understand Gilbert perfectly.]

Keyboard shortcuts:
FForum PPrevious NNext WNext unread UUpvote SSubscribe RReply QQuote BBookmark MMy threads
Color scheme? Blue / Yellow