FUJI XT20 MET CANON FD LENZEN Locked

Started 4 weeks ago | Questions thread
ForumParentFirstPrevious
Flat view
This thread is locked.
GILBEREKE New Member • Posts: 1
FUJI XT20 MET CANON FD LENZEN

Hallo mij even voorstellen ben een vlaming van 70 jaar en nieuw op jullie forum mijn naam is Gilbert.

Heb een vraagje ,ben nog in bezit van Canon FD lenzen weet iemand of die te gebruiken zijn op Fuji XT20 Een met welke koppeling?

ANSWER:
This question has not been answered yet.
Fujifilm X-T20
If you believe there are incorrect tags, please send us this post using our feedback form.
ForumParentFirstPrevious
Flat view
ForumParentFirstPrevious
Keyboard shortcuts:
FForum PPrevious NNext WNext unread UUpvote SSubscribe RReply QQuote BBookmark MMy threads
Color scheme? Blue / Yellow