Canon Powershot A450

Started Jul 1, 2014 | Questions thread
ForumParentFirstPrevious
Flat view
19650301 New Member • Posts: 1
Canon Powershot A450

Ons het vandag 'n nuwe battery vir die flash laat insit, toe neem ons foto's, die foto's is geneem, dit wys op die kamera, maar jy kan niks sien nie.  Die tyd en datum was nie ingestel nie.  Is daar 'n manier hoe ek die foto's kan reg kry?

ANSWER:
This question has not been answered yet.
Pentax K-r
If you believe there are incorrect tags, please send us this post using our feedback form.
ForumParentFirstPrevious
Flat view
Post (hide subjects) Posted by
G-D
ForumParentFirstPrevious
Keyboard shortcuts:
FForum PPrevious NNext WNext unread UUpvote SSubscribe RReply QQuote BBookmark MMy threads
Color scheme? Blue / Yellow