17-55 f 2.8 or 24-70 f2.8?

Started Jan 18, 2012 | Discussions thread
kormendi_adam
kormendi_adam Contributing Member • Posts: 889
Re: 17-55 f 2.8 or 24-70 f2.8?

Ha megengeded, magyarul válaszolok, mégiscsak gyorsabb és érthetőbb lesz.

A 17-55 és a 24-70 nagyjából ugyanaz, csak az egyik Dx, a másik Fx gépekhez lett kialakítva, ezért kb. meg is felel egymásnak a kettő látószöge, élessége...stb.

DX-re 17-55, FX-re 24-70 "jár". DX-n 24-70 egy kicsit furcsa, hiányozni fog a széles látószög.

Véleményem szerint portréhoz pedig egyik sem igazán ideális, a 2.8 eleve nem igazán elég. Portréhoz FX-re 85 nagyon jó, DX-re pedig vagy 50 vagy 85, attól függ. Hogy 1.8 vagy 1.4, az már pénztárca függő.

A helyedben DX-re vennék egy 17-55-öt, és egy 85-öt, ezzel nagyjából minden le is van fedve.

24-70-et nem vennék DX-re.

 kormendi_adam's gear list:kormendi_adam's gear list
Nikon D700 Nikon AF-S Nikkor 16-35mm F4G ED VR Nikon AF-S Nikkor 24-70mm f/2.8G ED Nikon AF Nikkor 35mm f/2D Nikon AF Nikkor 85mm f/1.8D +1 more
Keyboard shortcuts:
FForum PPrevious NNext WNext unread UUpvote SSubscribe RReply QQuote BBookmark MMy threads
Color scheme? Blue / Yellow