Fujifilm FinePix 2300 review

Started Apr 28, 2002 | User reviews thread
ForumParentFirstPreviousNext
Flat view
Unknown user 95017 New Member • Posts: 1
Fujifilm FinePix 2300 review

Gewoon een heerlijk cameratje met goede fotokwaliteit voor een redelijke prijs.

Problems:

Fujifilm FinePix 2300
2 megapixels • 1.6 screen • 36 mm
Announced: Feb 1, 2001
Unknown user 95017's score
4.4
Average community score
4.1
ForumParentFirstPreviousNext
Flat view
Post (hide subjects) Posted by
ForumParentFirstPreviousNext
Keyboard shortcuts:
FForum PPrevious NNext WNext unread UUpvote SSubscribe RReply QQuote BBookmark MMy threads
Color scheme? Blue / Yellow