It's the D10

Started Feb 21, 2003 | Discussions thread
ForumParentFirstPrevious
Flat view
bikeshooter Junior Member • Posts: 25
It's the D10

This was found on http://www.koopdigitaal.nl:

Na een tijd van speculaties lijkt er nu meer duidelijkheid te zijn omtrent de opvolger van de Canon D60. De Canon D10 maakt gebruik van een 6,5 Megapixel CCD en zal in een magnesium behuizing gestoken worden. Naast de zeer sterk verbeterde autofocus, zijn de iso-waarden instelbaar van 100 tot 3200. Net als bij de EOS 1D kan men de kleurtemperatuur in Kelvin waarden instellen.

Deze sterk verbeterde camera zal naar alle waarschijnlijkheid voor een zeer spectaculaire prijs op de markt komen. Gesproken wordt over een prijs van rond de 1950 Euro inclusief BTW. U kunt zich al geheel vrijblijvend inschrijven. Wij verwachten de Canon D10 eind maart al te kunnen leveren.

Texts above is taken from the site of FOTO Konijnenberg a respected dealer in the Netherlands. They have published it on their site. They normaly do not publish rumours...

The text reads:

"After a time of speculations there seems to be more information on the D60 successor. The Canon D10 will us a 6.5 megapixel CCD and have a magnesium body. Beside a fasly improved autofocus it will have ISO setting from 100 to 3200.

This fastly improved camera will enter the market at a spectacular pricelevel of roughly Euro 1950. We expect to deliver the Canon D10 as from the end of march."

would be nice...

ForumParentFirstPrevious
Flat view
Post (hide subjects) Posted by
Lew
Lew
(unknown member)
ForumParentFirstPrevious
Keyboard shortcuts:
FForum PPrevious NNext WNext unread UUpvote SSubscribe RReply QQuote BBookmark MMy threads
Color scheme? Blue / Yellow