Bruges 3D

Started May 1, 2012 | Discussions thread
frans_vdm Regular Member • Posts: 168
Re: Bruges 3D

Heel mooie beelden Wim. Spijtig dat ik anaglyph beelden niet kan omzetten naar SBS om op een echte 3D monitor te bekijken. Als je SBS beelden toont kun je wel naar alle andere vormen omschakelen (SPM gratis softawre). Met een gekleurd brilletje verlies je zoveel van de kleur en resolutie dat het echt spijtig is van deze mooie beelden. Ik heb dan nog het nadeel dat rood door mijn ogen niet volledig wordt weergegeven ( typisch manelijk fenomeen) waardoor het brilletje nog minder effectief werkt.

En toch zien er het heel mooie beelden uit.

Frans.
--
http://www.flickr.com/photos/fotoopa_hs/

Post (hide subjects) Posted by
Keyboard shortcuts:
FForum PPrevious NNext WNext unread UUpvote SSubscribe RReply QQuote BBookmark MMy threads
Color scheme? Blue / Yellow