Cho thue nha xuong

Started Nov 16, 2011 | For sale thread
All forumsForumParentFirstPrevious
Flat
alxon2009 New Member • Posts: 2
Cho thue nha xuong

Công ty Cổ Phần Cồn – Giấy - Rượu Hà Tây

Địa chỉ: Xã Tam Hiệp-Huyện Phúc Thọ-TP Hà Nội
Hotline: 0912.88.1966 (Tổng Giám Đốc)

Cho thuê nhà xưởng

Điều kiện bên thuê:

  • Sản xuất kinh doanh các mặt hàng theo quy định của pháp luật

  • Không gây ô nhiễm ảnh hưởng đến xung quanh

  • Chấp hành một số quy định khác của công ty.

Điều kiện bên cho thuê:

Có tổng diện tích 30.000 m2 đất công nghiệp thời hạn 50 năm, chính chủ (Cách quốc lộ 32 khoảng 100 m,thuộc xã tam hiệp-huyện phúc thọ-TP Hà Nội)

  • Đảm bảo đường container đi lại được, đường bê tông rộng 7m, đường điện, thoát nước đầy đủ.

  • Thuận lợi đường giao thông(Cách quốc lộ 32 khoảng 100 m)

  • Diện tích thuê: Thỏa thuận cụ thể

Thời gian thuê: 1 đến 5 năm (Trường hợp đặc biệt có thể thỏa thuận thêm)

Giá cả:Thỏa thuận theo từng thời điểm làm việc cụ thể

Liên hệ: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GĐ (0912.88.1966)
Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng GĐ (0904.12.6784)

FOR SALE STATUS:
Thread open
LOCATION:

View using Google Maps: hn, Afghanistan

All forumsForumParentFirstPrevious
Flat
Post (hide subjects) Posted by
ForumParentFirstPrevious
Keyboard shortcuts:
FForum PPrevious NNext WNext unread UUpvote SSubscribe RReply QQuote BBookmark MMy threads
Color scheme? Blue / Yellow