Algemene Voorwaarden Kamera Express in strijd met de wet

Started Sep 12, 2010 | Discussions thread
Anfy
Anfy Veteran Member • Posts: 3,445
Nel mezzo del cammin di nostra vita...

Since we are speaking a "foreign" language, for what is worth, let's start with a noble one:

"Nel mezzo del cammin di nostra vita
mi ritrovai per una selva oscura
ché la diritta via era smarrita.
Ahi quanto a dir qual era è cosa dura
esta selva selvaggia e aspra e forte
che nel pensier rinova la paura!
Tant'è amara che poco è più morte;
ma per trattar del ben ch'i' vi trovai,
dirò de l'altre cose ch'i' v'ho scorte.
Io non so ben ridir com'i' v'intrai,
tant'era pien di sonno a quel punto
che la verace via abbandonai.
Ma poi ch'i' fui al piè d'un colle giunto,
là dove terminava quella valle
che m'avea di paura il cor compunto,
guardai in alto, e vidi le sue spalle
vestite già de' raggi del pianeta
che mena dritto altrui per ogne calle."

(Alighieri, La commedia)

Phototroll wrote:

(Sorry guys and girls this thread is only valuable fot Dutch residents. It is about the Selling Conditions of Kamera Express that are against the applicable laws.)

In de Algemene Voorwaarden van Kamera Express staat dat als u gebruik maakt van de wettelijke afkoelingsperiode van 7 dagen en het product retourneert u de berekende verzendkosten (naar u toe) van 5,50 euro niet terugbetaald krijgt. Het is nog veel erger! Zij brengen niet de betaalde 5,50 in mindering op het terug te betalen bedrag maar zelfs 15,00 euro!!

Die 15,00 euro zouden de echte gemaakte verzendkosten zijn. Ja hoor, ik kan voor 6,75 euro een pakketje met TNT verzenden en dan moet KE als grote zakelijke klant 15,00 euro betalen.

Maakt ook niet uit. Conform de Wet Kopen op Afstand moet KE het aankoopbedrag en de oorspronkelijke verzendkosten terugbetalen als u binnen 7 dagen MELDT dat u het product terug wil geven. De kosten voor het retour zenden zijn wel voor u rekening. Doe dat aangetekend en verzekerd voor de waarde. Check de aankomst met Track & Trace en bewaar het verzendbewijs.

Zonde dat Kamera-Express dit minpunt jaren na mijn eerste klacht daarover nog steeds niet uit haar Algemene Voorwaarden heeft geschrapt. Zinloos ook want Algemene Voorwaarden mogen niet in strijd zijn met de Wet.

Kamera-Express, schrappen die voorwaarde!

-- hide signature --

Viva la evolución!

Post (hide subjects) Posted by
Keyboard shortcuts:
FForum PPrevious NNext WNext unread UUpvote SSubscribe RReply QQuote BBookmark MMy threads
Color scheme? Blue / Yellow