not one shop with 5D Mk II

Started Jul 25, 2010 | Discussions thread
Marcel Contributing Member • Posts: 570
En nog 1 fotoprofessional.nl

http://www.fotoprofessional.nl/article.php?id=710

Maar gezien de vraagprijs heb ik mijn vraagtekens.

Keyboard shortcuts:
FForum PPrevious NNext WNext unread UUpvote SSubscribe RReply QQuote BBookmark MMy threads
Color scheme? Blue / Yellow