Hvor mange er fra scandinavia her, How many are from scandinavi on Pd Sony

Started Oct 8, 2009 | Discussions thread
ForumParentFirstPrevious
Flat view
Eidar Regular Member • Posts: 127
Hvor mange er fra scandinavia her, How many are from scandinavi on Pd Sony

Tenke bare det hadde vært morro en liten opptelling og finn ut hva man bruker

Eidar
A900 CZ24-70 minolta 50mm 1.5 Minolta 135 2.8

 Eidar's gear list:Eidar's gear list
Fujifilm X-Pro1 Fujifilm XF 18mm F2 R Fujifilm XF 35mm F1.4 R Fujifilm XF 60mm F2.4 R Macro +1 more
ForumParentFirstPrevious
Flat view
Post (hide subjects) Posted by
jew
jew
ForumParentFirstPrevious
Keyboard shortcuts:
FForum PPrevious NNext WNext unread UUpvote SSubscribe RReply QQuote BBookmark MMy threads
Color scheme? Blue / Yellow