Thom article and the 200-400mm

Started May 20, 2008 | Discussions thread
TonyCT Junior Member • Posts: 26
Re: Friedrich von Hörsten

En as ons te veel praat en nie genoeg afneem, kan jy vir my asseblief vertel hoe weet jy dit? Jy het seker ook 'n bietjie baie van hierdie kak gelees ne.
Groete,
Tony van die Kaap

Post (hide subjects) Posted by
Keyboard shortcuts:
FForum PPrevious NNext WNext unread UUpvote SSubscribe RReply QQuote BBookmark MMy threads
Color scheme? Blue / Yellow