Test - Olympus 550

Started Mar 5, 2007 | Discussions thread
OP Andrew48 Regular Member • Posts: 208
Re: Test - Olympus 550

Dels av påtaglig aberration i teleläget, vilket dock inte är oväntat med ett så enormt stort zoomomfång, men dels också av höga brusnivåer även i förhållandevis låga ISO.

"...but partly of high noise levels even at relatively low ISO"

Post (hide subjects) Posted by
Keyboard shortcuts:
FForum PPrevious NNext WNext unread UUpvote SSubscribe RReply QQuote BBookmark MMy threads
Color scheme? Blue / Yellow